Pravidlá blogovania

 1. Blog je hlavná súčasť portálu konzervativnypriestor.sk prevádzkovaného Občianskym združením Konzervatívny priestor, v ktorej môže bloger publikovať originálny textový a/alebo obrazový a multimediálny obsah vo forme článkov nezávisle od redakcie portálu.
 2. Redakcia portálu konzervativnypriestor.sk nezodpovedá za obsah blogov, ktoré bloger na týchto stránkach zverejní.
 3. O zriadení blogu na konzervativnypriestor.sk rozhoduje prevádzkovateľ portálu na základe žiadosti blogera. Odoslaním žiadosti bloger vyjadruje súhlas s Podmienkami blogovania.
 4. Bloger zverejňuje obsah, ktorého je sám väčšinovým autorom a v prípade, že sa v blogu odvoláva na externé zdroje, uvedie ich ako zdroj v závere svojho článku s riadnymi odkazmi na citovaný text a autora citovaného textu (materiálu).
 5. Bloger vystupuje pod svojím občianskym menom. Anonymné blogy alebo blogy pod pseudonymom nebudú na stránkach konzervativnypriestor.sk zverejňované. Pre prípadný konflikt záujmov alebo motiváciu blogera vyžadujeme, aby bloger vo svojom profile uviedol aj svoje zamestnanie, členstvo v politickej strane alebo neziskovej organizácií a podnikateľské či iné relevantné aktivity, ak tieto sú vo vzťahu s obsahom blogu.
 6. Bloger je povinný dodržiavať etické správanie. Bloger sa zaväzuje, že nebude vulgárnym alebo inak nekorektným spôsobom urážať, dehonestovať alebo napádať svojich oponentov a bude blog písať slušne a vecne.
 7. Bloger rešpektuje názorovú diverzitu a podriaďuje obsah blogu faktom, zaväzuje sa, že nebude zdieľať hoaxy, články podporované problematickými a neodbornými zdrojmi a že nebude šíriť nepravdivé vyjadrenia na adresu názorových oponentov.
 8. Redakcia portálu si vyhradzuje právo stiahnuť blogerom publikovaný článok z verejne dostupných stránok konzervativnypriestor.sk, ak tento nezodpovedá pravidlám blogovania alebo iným spôsobom narúša princípy fungovania stránky konzervativnypriestor.sk, prípadne je v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo z iných, vážnych dôvodov.
 9. Ak nie je dohodnuté inak, prevádzkovanie blogu na konzervativnypriestor.sk je obojstranne bezodplatné. Niektorých blogerov môže prevádzkovateľ za vytváranie obsahu odmeňovať na základe dohody s autorom. Prevádzkovateľ tiež môže zriadiť zreteľne označený komerčný blog, za ktorý bude bloger platiť.
 10. Ak nie je dohodnuté inak, na stránkach vytvorených blogerom sa môže vo vyhradených priestoroch zobrazovať reklama komerčných partnerov Občianskeho združenia Konzervatívny priestor. Výnimkou sú označené firemné (komerčné) blogy. Bloger nemá možnosť ovplyvniť, či a aká reklama sa na ním vytvorených stránkach zobrazuje. Vkladanie akejkoľvek reklamy blogerom do stránok blogu je možné iba po predchádzajúcom súhlase redakcie konzervativnypriestor.sk
 11. Dohoda o prevádzkovaní blogu na konzervativnypriestor.sk sa uzatvára na dobu neurčitú a je kedykoľvek vypovedateľná obomi stranami. V prípade, že sa bloger rozhodne ukončiť spoluprácu s konzervativnypriestor.sk, môže prevádzkovateľa požiadať o odstránenie ním vytvoreného obsahu z verejne dostupných stránok servera. Prevádzkovateľ je povinný takej žiadosti v primeranej lehote vyhovieť. Ak zrušenie blogu iniciuje prevádzkovateľ, je povinný blogerovi ponúknuť odstránenie ním vytvoreného obsahu z verejne dostupných stránok servera.
 12. Bloger môže blogy dodatočne po zverejnení upravovať. V prípade, že sa zmeny netýkajú len gramatickej alebo inej korektúry, ale menia alebo dopĺňajú význam textu, je potrebné zmeny riadne označiť.
 13. Bloger v diskusiách pod článkom vystupuje pod vlastným menom. Čitateľ má právo vedieť, že v diskusii vedie polemiku s autorom blogu, nie iným (anonymným) návštevníkom.
 14. Bloger nemá právo zakázať ani nijako obmedzovať diskusiu pod svojím blogom.
 15. Redakcia si vyhradzuje právo moderovať diskusiu a odstrániť také diskusné príspevky, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi alebo zákonmi SR a EU.